U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Tolkgebruikers KANE 2024

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Winactie “Winactie tolkgebruikers! Win kaarten voor KANE 2024”

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Winactie “Winactie tolkgebruikers! Win kaarten voor KANE 2024”, waarmee mensen kans kunnen maken op maximaal 6x toegang ticket tot de golden circle (zodat je samen met iemand kan gaan) 
(hierna: ‘Actie’).

1.2 De Actie wordt georganiseerd door ING Bank N.V., statutair gevestigd aan Bijlmerdreef 24, 1102 CT Amsterdam (hierna: ‘ING’).

1.3 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de Actie staan vermeld op de website 

https://www.ing-events.nl/muziektolk-KANE  (hierna: ‘Site’).

1.4 ING kan ten allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, deze Actievoorwaarden tussentijds wijzigen en behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment voortijdig te beëindigen of te verlengen. In dat geval wordt een gewijzigde versie van de Actievoorwaarden op de website Site geplaatst, voorzien van de datum waarop de wijziging ingaat.

1.5 Door deelname aan de Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden.

Artikel 2 Deelname

2.1 Iedereen in Nederland die doof of slechthorend is kan deelnemen aan deze Actie met in achtneming van de bepalingen in deze Actievoorwaarden.

2.2 Deelname aan de actie is toegestaan vanaf 18 jaar.

2.3 Iedere deelnemer kan gedurende de looptijd van de Actie slechts eenmaal deelnemen aan deze Actie.

2.4 Deelnemen aan de Actie is alleen mogelijk door het actieformulier op de Site in te vullen.

2.5 Aan deelname van de Actie zijn geen kosten verbonden.

2.6 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave en verzending van gegevens bij deelname. Bij onvolledige en/of onjuiste opgave van gegevens kan de deelnemer van de Actie worden uitgesloten.

2.7 ING behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgeving deelnemers uit te sluiten van deelname aan deze Actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de Actie, niet conform de Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of deze actie onrechtmatig proberen te beïnvloeden.

Artikel 3 De actie

3.1 ING verloot onder deelnemers aan de Actie maximaal 6 kaarten voor de golden circle. Totaal zijn er 100 kaarten beschikbaar. De uitgifte van het aantal kaarten is op basis van de beschikbaarheid.

3.2. Winnaar ontvangt kaarten voor de golden circle ter waarde van € 81,00.

3.3. De Actie loopt van 26 april 2024 00.00 uur tot en met 17 mei 2024 00.00 uur.

3.4 Uiterlijk 22 mei 2024 worden de winnaars per mail bekend gemaakt. De winnaars ontvangen per e-mail de informatie incl. de tickets. Indien de winnaar geen interesse heeft in de kaarten,  wordt de prijs toegezegd aan een andere deelnemer.

3.5 De prijs is niet inwisselbaar voor geld, alternatieve diensten of producten.

3.6 Over de uitslag van deze Actie kan niet gecorrespondeerd worden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 ING is niet verantwoordelijk voor mogelijke technische problemen die deelname aan de Actie verhinderen.

4.2 ING sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan de Actie. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

Artikel 5 Persoonsgegevens

5.1 Persoonsgegevens die bij deelname aan de Actie worden ingevoerd zullen uitsluitend voor deze Actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden binnen een half jaar na afloop van de Actie verwijderd.

5.2 ING verwerkt de persoonsgegevens die door de deelnemers in het kader van deze Actie worden verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening. Gegevensbescherming. Lees hierover meer in het privacy-statement van ING op: www.ing.nl/de-ing/privacy-statement/index.html.

Artikel 6 Rechten van ING

6.1. De ING behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande toestemming, informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, niet openbaar te maken of te verwijderen van de site. 

6.2. ING is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

6.3 Eventuele vragen, opmerkingen en klachten over deze actie kan de Deelnemer kenbaar maken bij ING via www.ing.nl/de-ing/klachten/index.html. ING zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

Slotbepalingen

7.1 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 ING handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.